Zásady zpracování osobních údajů a zásady cookies

Přečtěte si, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jaké používáme soubory cookie.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Context Heroes s.r.o.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2023

Společnost Context Heroes s.r.o., IČO: 179 63 508, sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 378938 (dále jen „Správce“ nebo „my“), vydává tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), jež si kladou za cíl podat klientům jasné a přehledné informace o účelech a způsobech zpracování osobních údajů, o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů jakož i o Vašich právech a způsobech, jak je uplatnit, a to v souvislosti s Vaší komunikací s námi prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.contextheroes.com .

Správce plně respektuje práva, svobody a soukromí fyzických osob, proto je pro něj ochrana osobních údajů jednou z jeho nejdůležitějších priorit. Správce chrání veškeré získané osobní údaje jako důvěrné a při nakládání s nimi postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce sděluje, že tyto zásady zpracování osobních údajů se týkají pouze jeho klientů a osob, které jej kontaktují prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.contextheroes.com, zejména za účelem poptávky služeb překladatelské agentury.

Při zpracování osobních údajů Správce respektuje zejména následující základní zásady:

 • osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

 • osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

 • osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

 • osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované;

 • osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 • osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení a zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněnému přenosu, protiprávnímu zpracování nebo jinému zneužití.

Správcem osobních údajů je společnost Context Heroes s.r.o., IČO: 179 63 508, uvedená výše. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Subjektem osobních údajů může být fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby, kteří mají zájem uzavřít nebo uzavřeli smlouvu o poskytování překladatelských nebo lokalizačních služeb Správcem a za tímto účelem nás kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře (dále jen „Subjekt“).

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo podnikání, IČO, DIČ, případně datum narození

 • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo

 • údaje související s plněním smlouvy – osobní údaje (jsou-li obsažené v překládaném textu), údaje o bankovním spojení, údaje o uhrazených a fakturovaných platbách,

 • další údaje – obsah komunikace, kterou s Vámi, jako osobou poptávající naše služby vedeme, obsah textů, které pro Vás překládáme obsahuje-li osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, jež mu Subjekt sám a dobrovolně poskytl.

Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje na základě:

 • plnění zákonné povinnosti – archivace daňových dokladů po dobu 10 let od konce zdaňovacího období v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

 • plnění smlouvy – za účelem uzavření a plnění smlouvy o Vás zpracováváme Vaše identifikační údaje, údaje související s plněním smlouvy a případně další údaje, které mohou být obsaženy ve Vámi poskytnutých dokumentech,

 • oprávněného zájmu Správce – na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje, abychom Vás mohli v budoucnu oslovovat s nabídkou našich služeb, na základě našeho oprávněného zájmu můžeme také zpracovávat údaje o dlužných platbách.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Základní důvody a účely pro zpracování osobních údajů jsou následující:

 • Obdržení a vyřízení poptávek našich služeb či Vašich případných dotazů.

 • Uzavření smlouvy s Vámi na základě Vaší poptávky.

 • Dodržování zákonných předpisů, zejména předpisů týkajících se vedení a uchovávání daňových dokladů.

 • Přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení a newsletterů, nabídek služeb a informací o novinkách a akcích na e-mailovou adresu; Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány z důvodu realizace našich oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu, souhlas tak není vyžadován, jste však oprávněni přímý marketing kdykoli odhlásit.

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Veškeré osobní údaje, které jsou nám sděleny, nebudou bez souhlasu Subjektu poskytnuty třetím osobám, kromě:

 • našich partnerů (např. osob, které s námi trvale spolupracují a vykonávají pro nás externě některé služby z oblasti marketingu a komunikace s klienty), kteří se nachází v pozici zpracovatelů osobních údajů a jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů; s takovými subjekty, v případě že je využíváme, máme vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která Vám zaručuje v zásadě stejnou ochranu, jakoby se na zpracování osobních údajů podílel pouze Správce,

 • společnosti Breezy s.r.o., IČO: 277 33 823, která nám zajišťuje fungování kontaktního formuláře a našich webových stránek,

 • na překlad dokumentů můžeme využívat externích překladatelů, s těmito překladateli máme vždy uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů a smlouvu o mlčenlivosti, která Vám zaručuje v zásadě stejnou ochranu, jako by se na zpracování osobních údajů podílel pouze Správce,

 • dalších subjektů, je-li to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. advokáti, soudy, soudní exekutoři (rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku).

5. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Správce neprovádí automatizované zpracování a profilování.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje obsažené v daňových dokladech zpracováváme po dobu, po kterou nám přikazují právní předpisy, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tyto daňové doklady uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období.

Vaše kontaktní údaje, které zpracováváme za účelem Vašeho oslovování s nabídkou našich služeb, uchováváme po dobu jednoho roku.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu, konkrétně údaje o dlužných platbách, uchováváme po dobu běžné promlčecí lhůty, tedy po dobu 3 let od splatnosti faktury za poskytnuté služby.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím, zveřejněním nebo jiným zpřístupněním, zejména následující:

 • pravidelné zálohování dat,

 • aktualizace antivirových softwarových systémů,

 • šifrování dat,

 • organizační opatření (mlčenlivost zaměstnanců, pravidla bezpečné práce na pracovních zařízeních včetně principu ochrany osobních údajů, přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, pravidelná školení zaměstnanců na pravidla bezpečného nakládání s osobními údaji, zejména na pracovních zařízeních).

8. PRÁVA SUBJEKTU

V případech, kdy Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nacházíte se v postavení subjektu údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám za stanovených podmínek přísluší níže uvedená práva, jež vyplývají z právních předpisů.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat informaci o tom, zda Správce zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte rovněž právo získat k těmto osobním údajům přístup a obdržet informaci, jaké údaje o Vás Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, jak Vaše osobní údaje získává, komu je předává, kdo je zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci tohoto práva můžete též požadovat vydání kopie zpracovávaných osobních údajů za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. První kopie Vám bude poskytnuta bezplatně, další kopie již mohou být přiměřeně zpoplatněny s ohledem na administrativní náklady spojené s jejich vyhotovením.

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo aby byly doplněny neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů
V některých případech máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
V některých případech máte právo požadovat, aby bylo po určitou dobu omezeno zpracování osobních údajů, jež se Vás týkají.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požadovat, aby byly tyto údaje předány jinému správci, a to v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste smluvní stranou, a provádí se automatizovaně. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany. Správce přestane Vaše údaje zpracovávat, jestliže nebude mít závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, Správce přestane takové osobní údaje dále zpracovávat bez dalšího.

Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost
Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to zejména tehdy, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na adrese: www.uoou.cz.

Způsob uplatnění jednotlivých práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se na Správce můžete obracet prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Zásadách.

Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů, jenž uplatňuje některé z výše uvedených práv. Správce Vám poskytne na Vaši žádost informace o přijatých opatřeních anebo o důvodech nepřijetí opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti Vás budeme informovat o prodloužení lhůty spolu s důvody pro tento odklad.

Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, můžete se na nás znovu obrátit a současně můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále můžete žádat o soudní ochranu.

Správce poskytuje informace a činí opatření na podkladě žádosti bezplatně. Jsou-li však podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Vám Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo přijetím opatření, anebo může odmítnout žádosti vyhovět, o čemž Vás bude informovat.

Tento formulář si klade za cíl usnadnit uplatnění výše zmíněných práv Subjektu u Správce. Pokud svých práv chcete využít, odešlete tento formulář společnosti Context Heroes na jeden z kontaktních údajů uvedených dole.

9. ZMĚNY ZÁSAD

Stane-li se kterékoliv ustanovení těchto Zásad neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zůstávají jejich zbývající ustanovení v platnosti a účinnosti.

Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady pravidelně v přiměřeném rozsahu aktualizovat.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad či zpracování Vašich osobních údajů, můžete Správce kontaktovat písemně nebo elektronicky na některém z níže uvedených kontaktních údajů:

Context Heroes s.r.o.
Sídlo: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 179 63 508
E-mail: contact@contextheroes.com


Zásady cookies pro contextheroes.com

Poslední aktualizace: 20. srpna 2023

1. CO JSOU TO COOKIES

Cookies (nebo také soubory cookie) jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

2. JAK SE COOKIES DĚLÍ

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – Jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

 • Cookie třetí strany (third party cookie) – Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – Vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

 • Dlouhodobé (persistent cookie) – Po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také odstranit ručně.

3. K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé, zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. odesílání formulářů, korektní zobrazování stránek, využívání služeb apod.

 • Google Analytics – třetí strany, dlouhodobé, jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

4. JAK LZE POUŽÍVÁNÍ COOKIES UPRAVIT

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – toto nastavení zpravidla bývá umístěno v „historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

5. TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics na našich stránkách není rozšířena o související reklamní funkce.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

6. JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, nezaškrtávejte v nastavení položku „Analytické cookies“.

My se vrátíme.

Překlady a lokalizace jak z hrdinského eposu. Překladatelské a lokalizační konzultace.

Context Heroes s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1

contact@contextheroes.com
+420 608 626 539
IČO: 17963508
DIČ: CZ17963508

© 2024 Context Heroes s.r.o. Context Heroes je registrovaná ochranná známka společnosti Context Heroes s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití ochranných známek nebo jiného obsahu těchto webových stránek je přísně zakázáno.

My se vrátíme.

Překlady a lokalizace jak z hrdinského eposu. Překladatelské a lokalizační konzultace.

Context Heroes s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1

contact@contextheroes.com
+420 608 626 539
IČO: 17963508
DIČ: CZ17963508

© 2024 Context Heroes s.r.o. Context Heroes je registrovaná ochranná známka společnosti Context Heroes s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití ochranných známek nebo jiného obsahu těchto webových stránek je přísně zakázáno.

My se vrátíme.

Překlady a lokalizace jak z hrdinského eposu. Překladatelské a lokalizační konzultace.

Context Heroes s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1

contact@contextheroes.com
+420 608 626 539
IČO: 17963508
DIČ: CZ17963508

© 2024 Context Heroes s.r.o. Context Heroes je registrovaná ochranná známka společnosti Context Heroes s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití ochranných známek nebo jiného obsahu těchto webových stránek je přísně zakázáno.